1) « Vrè konesans lan se lè ou konnen ou poko konn anyen.»

2) « Si wap viv yon vi san eprèv ou pat bezwen egziste. »

3) « Pi gwo byen an se konesans, pi gwo mal la se lè ou pa konn anyen. »

4) « Mwen gen dwa pa ka aprann yon moun anyen, men mwen ka voye w al reflechi. »

5) « Toujou akeyi moun, respekte moun epi aji byen ak moun wap rankontre paske chak moun ap mennen yon batay ki long epi ki pa fasil. »

6) « Moun ki gen gwo lespri diskite sou bèl ide, moun ki gen demi lespri diskite sou bèl fèt ak gwo evènman, moun ki gen ti lespri toujou ap pale de lavi lòt moun sèlman.»

7) « De tout fason fòk nou marye mesye : si ou tonbe sou yon bon fanm wap viv byen nan lapè, si w tonbe sou yon move fanm wap vin fò plis epi li bon lè gason aprann. »

8)« Yon moun ki pa kontante ak sa li genyen, ou mèt konnen li pa tap janm satisfè menm si li genyen tout sa li bezwen yo. »

9) « Si ou pa jwenn sa ou vle yo, wap soufri ; si ou jwenn yon bagay ou pat vle, wap soufri; menm si ou ta jwenn sa ou vle a menm, wap toujou soufri paske li pap li pap ka rete nan men w pou toutan. Lespri w nan yon sitiyasyon ki difisil. »

10) « Ou ka sere vye zak ou fè yo pou lòt moun, men ou pa ka kache yo pou pwòp tèt ou. »

11) « Depi wap doute sa vle di ou konn yon bagay kanmenm. »

12) « Pou ou ka santi ou konprann, eseye panse pou kont ou menm lè se pa fasil. »

13) « Lè ou gen konesans se tankou yon lanp ki limen, se pa tankou lè wap plen yon bokit dlo. »

14) « Se ou menm ki pou konn tèt ou. »

15) « Si w bezwen fè mond lan avanse, ou pa sipoze rete anplas ou menm. »

16) « Sekrè ki genyen nan viv byen se lè ou gade tèt ou nan glas epi ou pa mete tèt ou nan sitiyasyon pou w toujou ap chache gen anplis, men ou prefere ap jwi sa ou genyen deja yo. »

17) « Sekrè ki genyen pou w chanje lavi w se lè ou konsantre tout fòs ou pou w bati demen w, men se pa nan plede batay ak pase w.»

18) « Pa rele m ni moun Atèn, ni moun Lagrès, mwen se sitwayen tout mond lan. »

19) « Pito ou gen tout prensip kap ede w mache dwat olye ou chaje richès. »

20) « Depi ou konprann yon kesyon ou prèske ka reponn li, ou gentan gen mwatye nan repons lan. »

21) « Wè vrè konesans lan, se lè nou chak rann nou kont kijan nou manke konprann mond lan, tèt nou ak tout sa ki antoure nou. »

22) « Moun ki pi rich la se moun ki kontante l ak ti kras sa li genyen an paske richès gaye nan tout mond lan. »

23) « Depi w egziste ou ka fè. »

24) « Se nan lespri tout pouvwa chita, sa ou panse pou tèt ou a se li wap ye. »

25) « Moun ki pa gen anbisyon se yo ki pi prè Bondye yo.»

Ki nimewo ou te renmen plis ???
Mwen menm se 3 lan
Pa fè egoyis, pataje piblikasyon an, li gen konesans ladan l. Pataje pataje pataje.

Leave a Comment

Konekte avèk:This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.