Mezanmi lane 2018 pral met fin milye dèzantreprenè sot kreye nan internet la. Youn nan yo pa’t site kom yonAyisyen.

Ou menm ki gen biznis e jiskaprezan ou pa wè kote w kanpe nan estrateji rezo sosyo yo?

Ÿwän gen solisyon an pou ou e lap ba ou li an gwo e an detay san tranbleman e tèt fè mal.

Men 2 konsèy k ap aprann ou kòman w ka mennen yon kanpay sou rezo sosyal san tèt fè mal.

Ou menm ak medya sosyo yo dwe fè yon sèl kò. Ou dwe itilize yo ak anpil taktik. Se pou w  wè rezo sosyo tankou yon sak lajan. Pa janm lage yo, Kote yo fè, lage dèyè yo. Konsa lè w ap mennen yon gwo  kanpay sou rezo a, l ap pi fasil pou w gen atansyon moun k ap swiv ou yo.

1- Itilize anpil video

Si w sou men w, w ap wè moun fè angajman plis ak video e imaj ke tout lot fòm kontni tankou ekriti yo. Rezo sosyo yo pa gen limit, Yo pap bouke avek ou. Plis ou ka ba li, se plis l ap pran.  

Toujou sonje mete bon kalite imaj ki mache ak mesaj ou vle fè pase a. Sa ap fè kliyan yo plis enterese ak pwodwi/ sèvis ou a epi gen plis angouman pou achte l.

2- Planifye tout aktivite ou yo

Bati yon orè pou tout sa w gen pou w fè sou medya sosyal yo.

Orè sa a, ap raple w ki jou ak ki kalite kontni w dwe pibliye chak jou. Ou  pa ka pibliye nenpòt kontni sou medya sosyal yo si w vle satisfè kliyan ou yo.

Lè w planifye tan w nan sans sa a, w ap kapab asire w kontni w yo fèt nan lè yo dwe fèt la ak bon jan kalite w ap chache a.

[scorm id=11356]

Si w twouve pos sa a itil ou, pataje l.

4 Comments

  1. Bon bagay zanmi pam kontinye konsa ..paske li pa fasil pou yon moun konn de sekrè konsa epi poul deside patajel ak lot moun.bon bagay bro

Leave a Comment

Konekte avèk:This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.